Buitenaanzicht MONTANA Zwitserland

Privacy­Verklaring

Dit privacybeleid zet uiteen welke persoonsgegevens wij verwerken in verband met onze activiteiten en werkzaamheden, waaronder onze website montana-international.com. In het bijzonder geven wij informatie over welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel, hoe en waar. Wij informeren ook over de rechten van personen van wie wij gegevens verwerken.

Voor afzonderlijke of aanvullende activiteiten en werkzaamheden kunnen verdere verklaringen inzake gegevensbescherming en andere juridische documenten zoals algemene voorwaarden (AV), gebruiksvoorwaarden of deelnamevoorwaarden van toepassing zijn.

Wij zijn onderworpen aan de Zwitserse wetgeving inzake gegevensbescherming en alle toepasselijke buitenlandse wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals in het bijzonder die van de Europese Unie (EU) met de General Data Protection Regulation (GDPR). De Europese Commissie erkent dat de Zwitserse wetgeving inzake gegevensbescherming een adequate gegevensbescherming garandeert.

1. Contactadressen

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens:

Montana Sport International AG
Mühlebachstrasse 3
CH-6370 Stans
info@montana-international.com

Wij wijzen u erop of er in individuele gevallen andere verantwoordelijken zijn voor de verwerking van persoonsgegevens.

Gegevensbeschermingsvertegenwoordiging in de Europese Economische Ruimte (EER)

Wij hebben de volgende gegevensbeschermingsvertegenwoordiging volgens Art. 27 DSGVO:

VGS Datenschutz­partner GmbH
Am Kaiserkai 69
DE-20457 Hamburg
info@datenschutzpartner.eu

De gegevensbeschermingsvertegenwoordiging bedient betrokkenen en autoriteiten in de Europese Unie (EU) en de rest van de Europese Economische Ruimte (EER) als een aanvullend contactpunt voor vragen met betrekking tot de GDPR.

2. Begrippen en rechtsgrondslag

2.1 Begrippen

Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een betrokkene is een persoon over wie wij persoonsgegevens verwerken.

Verwerking omvat elke omgang met persoonsgegevens, ongeacht de gebruikte middelen en procedures, zoals het ophalen, matchen, aanpassen, archiveren, opslaan, uitlezen, openbaar maken, verkrijgen, vastleggen, verzamelen, verwijderen, openbaar maken, organiseren, opslaan, wijzigen, verspreiden, koppelen, vernietigen en gebruiken van persoonsgegevens.

De Europese Economische Ruimte (EER) omvat de lidstaten van de Europese Unie (EU) en het Vorstendom Liechtenstein, IJsland en Noorwegen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming<nbsp;(GDPR) verwijst naar de verwerking van persoonsgegevens als de verwerking van persoonsgegevens.</p>

2.2 Rechtsgrondslag

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de Zwitserse wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals in het bijzonder de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wet Bescherming Persoonsgegevens, DPA) en de Verordening Gegevensbescherming (Verordening Gegevensbescherming, DPA).

Wij verwerken - indien en voor zover de General Data Protection Regulation (GDPR) van toepassing is - persoonsgegevens in overeenstemming met ten minste een van de volgende rechtsgrondslagen:

 • Art. 6 lid 1 lit. b GDPR voor de noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene, alsmede voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.
 • Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO voor de noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens om de legitieme belangen van ons of van derden te beschermen, tenzij de fundamentele vrijheden en rechten en belangen van de betrokkene prevaleren. Gewettigde belangen omvatten in het bijzonder ons belang om onze activiteiten en activiteiten op een permanente, gebruiksvriendelijke, veilige en betrouwbare manier te kunnen uitvoeren en erover te kunnen communiceren, de garantie van informatiebeveiliging, bescherming tegen misbruik, de handhaving van onze eigen wettelijke aanspraken en de naleving van de Zwitserse wetgeving.
 • Art. 6 para. 1 lit. c DSGVO voor de noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen onder enig toepasselijk recht van lidstaten in de Europese Economische Ruimte (EER).
 • Art. 6 para. 1 lit. e DSGVO voor de noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens voor de vervulling van een taak van algemeen belang.
 • Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO voor de verwerking van persoonsgegevens met toestemming van de betrokkene.
 • Art. 6 para. 1 lit. d DSGVO voor de noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens om vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen.

3. Aard, reikwijdte en doel

Wij verwerken die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om onze activiteiten en activiteiten op een permanente, gebruiksvriendelijke, veilige en betrouwbare manier te kunnen uitvoeren. Dergelijke persoonsgegevens kunnen in het bijzonder vallen in de categorieën inventaris- en contactgegevens, browser- en apparaatgegevens, inhoudsgegevens, meta- of marginale gegevens en gebruiksgegevens, locatiegegevens, verkoopgegevens evenals contract- en betalingsgegevens.

Wij verwerken persoonsgegevens voor de periode die vereist is voor de respectieve doelstelling(en) of door de wet. Persoonsgegevens waarvan de verwerking niet langer noodzakelijk is, worden geanonimiseerd of verwijderd.

Wij kunnen persoonsgegevens door derden laten verwerken. Wij kunnen persoonsgegevens samen met derden verwerken of aan derden doorgeven. Dergelijke derden zijn met name gespecialiseerde leveranciers van wiens diensten wij gebruik maken.

Wij verwerken persoonsgegevens basis alleen met toestemming van de betrokken personen. Als en voor zover de verwerking is toegestaan om andere wettelijke redenen, kunnen we afzien van het verkrijgen van toestemming. We kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens verwerken zonder toestemming om een contract na te komen, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om dwingende belangen te beschermen.

In deze context verwerken we in het bijzonder informatie die een betrokkene vrijwillig aan ons verstrekt wanneer hij contact met ons opneemt - bijvoorbeeld per briefpost, e-mail, instant messaging, contactformulier, sociale media of telefoon - of wanneer hij zich registreert voor een gebruikersaccount. We kunnen dergelijke informatie bijvoorbeeld opslaan in een adresboek, in een relatiebeheersysteem (CRM-systeem) of met vergelijkbare tools. Als we gegevens over andere personen ontvangen, zijn de verstrekkende personen verplicht om de gegevensbescherming ten opzichte van deze personen te waarborgen en de juistheid van deze persoonsgegevens te garanderen.

Wij verwerken ook persoonsgegevens die we van derden ontvangen, uit openbaar toegankelijke bronnen verkrijgen of in de loop van onze activiteiten en werkzaamheden verzamelen, indien en voor zover een dergelijke verwerking om wettelijke redenen is toegestaan.

4. Sollicitaties

Wij verwerken persoonsgegevens van sollicitanten voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van hun geschiktheid voor een arbeidsrelatie of voor de daaropvolgende uitvoering van een arbeidsovereenkomst. De benodigde persoonsgegevens vloeien met name voort uit de gevraagde informatie, bijvoorbeeld in het kader van een vacature. We verwerken ook persoonsgegevens die sollicitanten vrijwillig verstrekken of publiceren, met name als onderdeel van sollicitatiebrieven, cv's en andere sollicitatiedocumenten en online profielen.

Wij verwerken - indien en voor zover de General Data Protection Regulation (GDPR) van toepassing is - persoonsgegevens van sollicitanten in het bijzonder in overeenstemming met Art. 9 para. 2 lit. b GDPR.

5. Persoonsgegevens in het buitenland

Wij verwerken in principe persoonsgegevens in Zwitserland en in de Europese Economische Ruimte (EER). We kunnen echter ook persoonsgegevens exporteren of overdragen naar andere landen, met name om ze daar te (laten) verwerken.

Wij kunnen persoonsgegevens exporteren naar alle landen en gebieden op aarde en elders in het universum, op voorwaarde dat de lokale wetgeving in overeenstemming met het besluit van de Zwitserse Federale Raad adequate gegevensbescherming garandeert en - indien en voor zover de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van toepassing is - in overeenstemming met besluit van de Europese Commissie passende gegevensbescherming waarborgt.

Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan landen waarvan de wetgeving geen passende gegevensbescherming waarborgt, mits de gegevensbescherming om andere redenen is gewaarborgd, met name op basis van standaard­gegevensbeschermingsclausules of met andere passende waarborgen. Bij wijze van uitzondering kunnen we persoonsgegevens exporteren naar landen zonder adequate of passende gegevensbescherming als aan de speciale vereisten van de gegevensbeschermingswetgeving is voldaan, bijvoorbeeld de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen of een rechtstreeks verband met het sluiten of uitvoeren van een contract. Op verzoek verstrekken wij betrokkenen graag informatie over eventuele garanties of een kopie van garanties.

6. Rechten van betrokkenen

6.1 Rechten inzake gegevensbescherming

Wij verlenen betrokkenen alle rechten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Betrokkenen hebben in het bijzonder de volgende rechten:

 • Informatie: Betrokkenen kunnen informatie opvragen over de vraag of wij persoonsgegevens over hen verwerken en zo ja, om welke persoonsgegevens het gaat. Betrokkenen ontvangen ook de informatie die nodig is om hun rechten op het gebied van gegevensbescherming uit te oefenen en om transparantie te waarborgen. Dit omvat de verwerkte persoonsgegevens als zodanig, maar ook, onder andere, informatie over het doel van de verwerking, de duur van de opslag, eventuele openbaarmaking of export van gegevens naar andere landen en de herkomst van de persoonsgegevens.
 • Correctie en beperking: Betrokkenen kunnen onjuiste persoonsgegevens laten corrigeren, onvolledige gegevens laten aanvullen en de verwerking van hun gegevens laten beperken.
 • Verwijdering en bezwaar:Betrokkenen kunnen persoonsgegevens laten verwijderen ("recht om te worden vergeten") en bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens met werking voor de toekomst.
 • Gegevensoverdracht en gegevensoverdracht:Betrokkenen kunnen verzoeken om de overdracht van persoonsgegevens of de overdracht van hun gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke.

Wij kunnen de uitoefening van de rechten van betrokkenen uitstellen, beperken of weigeren voor zover dit wettelijk is toegestaan. We kunnen betrokkenen wijzen op eventuele vereisten waaraan moet worden voldaan om hun rechten op grond van de gegevensbeschermingswetgeving te kunnen uitoefenen. We kunnen bijvoorbeeld weigeren om informatie geheel of gedeeltelijk te verstrekken in verband met bedrijfsgeheimen of de bescherming van andere personen. We kunnen bijvoorbeeld ook weigeren om persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te wissen in verband met wettelijke bewaarplichten.

We kunnen uitzonderlijk voorzien in kosten voor de uitoefening van rechten. Wij informeren betrokkenen vooraf over eventuele kosten.

Wij zijn verplicht redelijke maatregelen te nemen om betrokkenen te identificeren die om informatie vragen of andere rechten doen gelden. Betrokkenen zijn verplicht om mee te werken.

6.2 Recht om een klacht in te dienen

Betrokkenen hebben het recht om hun aanspraken op gegevensbescherming af te dwingen via juridische kanalen of een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

De toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming voor particuliere voor de verwerking verantwoordelijken en federale organen in Zwitserland is de Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC).

Betrokkenen hebben - indien en voor zover de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van toepassing is - het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde Europese toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

7. Gegevensbeveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de gegevensbeveiliging af te stemmen op het risico. We kunnen echter geen absolute gegevensbeveiliging garanderen.

De toegang tot onze website verloopt via transportversleuteling (SSL / TLS, in het bijzonder met het Hypertext Transfer Protocol Secure, afgekort HTTPS). De meeste browsers geven transportversleuteling aan met een hangslotje in de adresbalk.

Onze digitale communicatie is onderhevig -zoals basis elke digitale communicatie - aan massale bewaking zonder aanleiding of verdenking en andere controle door veiligheidsautoriteiten in Zwitserland, de rest van Europa, de Verenigde Staten van Amerika (VS) en andere landen. Wij kunnen geen directe invloed uitoefenen op de overeenkomstige verwerking van persoonsgegevens door geheime diensten, politiediensten en andere veiligheidsautoriteiten.

8. Gebruik van de website

8.1 Cookies

Wij kunnen cookies gebruiken. Cookies - zowel onze eigen cookies (first-party cookies) als cookies van derden wiens diensten wij gebruiken (third-party cookies) - zijn gegevens die in de browser worden opgeslagen. Dergelijke opgeslagen gegevens hoeven niet beperkt te zijn tot traditionele cookies in tekstvorm.

Cookies kunnen tijdelijk in de browser worden opgeslagen als "sessiecookies" of voor een bepaalde periode als zogenaamde permanente cookies. "Sessiecookies' worden automatisch verwijderd wanneer de browser wordt afgesloten. Permanente cookies hebben een specifieke opslagperiode. Cookies maken het met name mogelijk om een browser bij een volgend bezoek aan onze website te herkennen en zo bijvoorbeeld het bereik van onze website te meten. Permanente cookies kunnen bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor online marketing.

Cookies kunnen op elk moment in de browserinstellingen geheel of gedeeltelijk worden gedeactiveerd en verwijderd. Zonder cookies is onze website mogelijk niet meer volledig beschikbaar. Wij vragen - in ieder geval indien en voor zover nodig - actief om expliciete toestemming voor het gebruik van cookies.

Voor cookies die worden gebruikt voor prestatie- en bereikmeting of voor advertenties is een algemeen bezwaar ("opt-out") mogelijk voor een groot aantal diensten via de AdChoices (Digital Advertising Alliance of Canada), het Network Advertising Initiative (NAI), YourAdChoices (Digital Advertising Alliance) of Your Online Choices (European Interactive Digital Advertising Alliance, EDAA).

8.2 Serverlogbestanden

Wij kunnen de volgende informatie verzamelen voor elke toegang tot onze website, op voorwaarde dat deze informatie door uw browser naar onze serverinfrastructuur wordt verzonden of door onze webserver kan worden bepaald: Datum en tijd inclusief tijdzone, Internet Protocol (IP)-adres, toegangsstatus (HTTP-statuscode), besturingssysteem inclusief gebruikersinterface en versie, browser inclusief taal en versie, individuele subpagina van onze website die is bezocht inclusief de hoeveelheid overgedragen gegevens, website die het laatst is bezocht in hetzelfde browservenster (verwijzer of referrer).

We slaan deze informatie, die ook persoonsgegevens kan zijn, op in serverlogbestanden. De informatie is nodig om onze website op een permanente, gebruiksvriendelijke en betrouwbare manier ter beschikking te stellen en om de gegevensbeveiliging en dus in het bijzonder de bescherming van persoonsgegevens - ook door derden of met de hulp van derden - te garanderen.

8.3 Trackingpixels

Wij kunnen op onze website trackingpixels gebruiken. Tracking pixels zijn ook bekend als web beacons. Tracking pixels<nbsp;- ook van derde partijen wiens diensten we gebruiken<nbsp;- zijn kleine, meestal onzichtbare afbeeldingen die automatisch worden opgehaald wanneer u onze website bezoekt. Trackingpixels kunnen dezelfde informatie verzamelen als serverlogbestanden.</p>

9. Meldingen en mededelingen

Wij versturen meldingen en mededelingen via e-mail en andere communicatiekanalen zoals instant messaging of SMS.

9.1 Prestatie- en bereikmeting

Meldingen en mededelingen kunnen weblinks of trackingpixels bevatten die registreren of een individuele communicatie is geopend en op welke weblinks is geklikt. Dergelijke weblinks en trackingpixels kunnen ook het gebruik van meldingen en communicaties op persoonlijke basis bijhouden. We hebben deze statistische registratie van gebruik nodig voor het meten van prestaties en bereik om effectief en op een gebruiksvriendelijke manier kennisgevingen en mededelingen te kunnen versturen op basis van de behoeften en leesgewoonten van de ontvangers, en ook permanent, veilig en betrouwbaar.

9.2 Toestemming en bezwaar

U moet basis uitdrukkelijk toestemming geven voor het gebruik van uw e-mailadres en andere contactadressen, tenzij het gebruik om andere wettelijke redenen is toegestaan. Voor elke toestemming gebruiken we waar mogelijk de "double opt-in" procedure, d.w.z. u ontvangt een e-mail met een weblink die u moet aanklikken om te bevestigen, zodat er geen misbruik door onbevoegde derden kan plaatsvinden. We kunnen dergelijke toestemmingen vastleggen, inclusief het IP-adres (Internet Protocol), datum en tijd, voor bewijs en om veiligheidsredenen.

U kunt in principe te allen tijde bezwaar maken tegen het ontvangen van kennisgevingen en mededelingen zoals nieuwsbrieven. Met een dergelijk bezwaar kunt u tegelijkertijd bezwaar maken tegen de statistische registratie van het gebruik voor prestatie- en bereikmeting. Dit is onder voorbehoud van noodzakelijke kennisgevingen en mededelingen in verband met onze activiteiten en werkzaamheden.

9.3 Dienstverleners voor kennisgevingen en mededelingen

Wij verzenden kennisgevingen en mededelingen met behulp van gespecialiseerde dienstverleners.

Wij gebruiken in het bijzonder:

10. Social Media

Wij zijn aanwezig op social media platforms en andere online platforms om te communiceren met geïnteresseerde personen en hen te informeren over onze activiteiten en werkzaamheden. In verband met dergelijke platforms kunnen persoonsgegevens ook buiten Zwitserland en de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt.

De Algemene Voorwaarden (AVG) en Gebruiksvoorwaarden, evenals verklaringen over gegevensbescherming en andere bepalingen van de individuele exploitanten van dergelijke platforms zijn in elk geval ook van toepassing. Deze bepalingen informeren in het bijzonder over de rechten van betrokkenen direct ten opzichte van het respectieve platform, waaronder bijvoorbeeld het recht op informatie.

Voor onze Social Media-aanwezigheid op Facebook, inclusief de zogenaamde Page Insights, zijn wij - indien en voor zover de General Data Protection Regulation (GDPR) van toepassing is - gezamenlijk verantwoordelijk met Meta Platforms Ireland Limited (Ierland). Meta Platforms Ireland Limited maakt deel uit van de Meta bedrijven (ook in de VS). Page Insights geeft informatie over de interactie tussen bezoekers en onze Facebook-aanwezigheid. Wij gebruiken Page Insights om onze aanwezigheid in de sociale media op Facebook op een effectieve en gebruiksvriendelijke manier te kunnen aanbieden.

Verder informatie over het type, de omvang en het doel van de gegevensverwerking, informatie over de rechten van betrokkenen en de contactgegevens van Facebook en de functionaris voor gegevensbescherming van Facebook kunt u vinden in de Verklaring gegevensbescherming van Facebook. Wij hebben het zogenaamde "Responsible Party Addendum" met Facebook afgesloten en zijn daarmee in het bijzonder overeengekomen dat Facebook verantwoordelijk is voor het waarborgen van de rechten van de betrokkenen. Voor de zogenaamde Page Insights is de relevante informatie te vinden op de pagina "Page Insights Informatie" met inbegrip van "Page Insights Data Informatie".

11. Diensten van derden

Wij maken gebruik van de diensten van gespecialiseerde derden om ons in staat te stellen onze activiteiten en activiteiten op een duurzame, gebruiksvriendelijke, veilige en betrouwbare manier uit te voeren. Dergelijke diensten stellen ons onder andere in staat om functies en inhoud op onze website in te sluiten. In het geval van een dergelijke inbedding registreren de gebruikte diensten het Internet Protocol (IP)-adres van de gebruikers ten minste tijdelijk om technisch dwingende redenen.

Voor noodzakelijke veiligheidsgerelateerde, statistische en technische doeleinden kunnen derden wier diensten we gebruiken gegevens verwerken in verband met onze activiteiten en werkzaamheden in geaggregeerde, geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm. Dit zijn bijvoorbeeld prestatie- of gebruiksgegevens om de betreffende dienst te kunnen aanbieden.

Wij gebruiken in het bijzonder:

11.1 Digitale infrastructuur

Wij gebruiken diensten van gespecialiseerde derden om gebruik te maken van de vereiste digitale infrastructuur in verband met onze activiteiten en werkzaamheden. Dit omvat bijvoorbeeld hosting- en opslagdiensten van geselecteerde providers.

We gebruiken in het bijzonder:

11.2 Contactopties

We gebruiken diensten van geselecteerde aanbieders om beter te communiceren met derden, zoals potentiële en bestaande klanten.

11.3 Audio- en videoconferencing

We gebruiken gespecialiseerde audio- en videoconferencingdiensten om online te communiceren. We kunnen ze bijvoorbeeld gebruiken om virtuele vergaderingen te houden of om online lessen en webinars te houden. Voor deelname aan audio- en videoconferenties gelden ook de juridische teksten van de afzonderlijke diensten, zoals verklaringen over gegevensbescherming en gebruiksvoorwaarden.

Afhankelijk van de levenssituatie raden we aan de microfoon standaard te dempen bij deelname aan audio- of videoconferenties, evenals de achtergrond te vervagen of een virtuele achtergrond te laten overstemmen.

Wij gebruiken in het bijzonder:

11.4 Online samenwerking

Wij gebruiken diensten van derden om online samenwerking mogelijk te maken. Naast dit privacybeleid zijn ook alle direct zichtbare voorwaarden van de gebruikte diensten, zoals gebruiksvoorwaarden of privacyverklaringen, van toepassing.

11.5 Kaarten

We gebruiken diensten van derden om kaarten in te sluiten op onze website.

We gebruiken specifiek:

11.6 Digitale audio- en video-inhoud

Wij gebruiken diensten van gespecialiseerde derden om het direct afspelen van digitale audio- en video-inhoud zoals muziek of podcasts mogelijk te maken.

We gebruiken in het bijzonder:

11.7 Documenten

We gebruiken diensten van derden om documenten op onze website te plaatsen. Dergelijke documenten kunnen bijvoorbeeld formulieren, PDF-bestanden, presentaties, tabellen en tekstdocumenten zijn. Dit maakt het mogelijk om dergelijke documenten niet alleen te bekijken, maar ook te bewerken of van commentaar te voorzien.

11.8 Reclame

We maken gebruik van de mogelijkheid om gerichte reclame voor onze activiteiten en werkzaamheden weer te geven op derden, zoals social media platforms en zoekmachines.

We willen dergelijke reclame gebruiken om in het bijzonder mensen te bereiken die al geïnteresseerd zijn in onze activiteiten en werkzaamheden of die daarin geïnteresseerd zouden kunnen zijn (remarketing en targeting). Voor dit doel kunnen we relevante informatie, waaronder persoonlijke informatie, doorgeven aan derden die dergelijke reclame mogelijk maken. We kunnen ook bepalen of onze reclame succesvol is, d.w.z. in het bijzonder of deze leidt tot bezoeken aan onze website (conversietracking).

Derde partijen waarmee we adverteren en waar u bent ingelogd als gebruiker, kunnen, indien nodig, het gebruik van ons online aanbod toewijzen aan uw profiel daar.

Wij gebruiken in het bijzonder:

12. Meting van prestaties en bereik

We proberen te bepalen hoe ons online aanbod wordt gebruikt. Als onderdeel hiervan kunnen we bijvoorbeeld het succes en bereik van onze activiteiten en activiteiten meten en de impact van links van derden naar onze website. Maar we kunnen bijvoorbeeld ook uitproberen en vergelijken hoe verschillende onderdelen of versies van ons online aanbod worden gebruikt ("A/B-test"-methode). Op basis van de resultaten van de succes- en bereikmeting kunnen we met name fouten corrigeren, populaire inhoud versterken of verbeteringen aanbrengen in ons online aanbod.

Voor de succes- en bereikmeting worden in de meeste gevallen de Internet Protocol (IP)-adressen van individuele gebruikers opgeslagen. In dit geval worden IP-adressen basis ingekort ("IP-masking") om het principe van gegevenseconomie te volgen door de overeenkomstige pseudonimisering.

Cookies kunnen worden gebruikt en gebruikersprofielen aangemaakt voor succes- en bereikmeting. Gebruikersprofielen die worden aangemaakt, bevatten bijvoorbeeld de afzonderlijke bezochte pagina's of bekeken inhoud op onze website, informatie over de grootte van het scherm of browservenster en de - ten minste bij benadering - locatie. In principe worden gebruikersprofielen uitsluitend pseudoniem aangemaakt en niet gebruikt om individuele gebruikers te identificeren. Afzonderlijke diensten van derden waarbij gebruikers zijn geregistreerd, kunnen, indien nodig, het gebruik van ons onlineaanbod toewijzen aan het gebruikersaccount of gebruikersprofiel bij de desbetreffende dienst.

Wij gebruiken in het bijzonder:

 • Google Analytics: Meting van succes en bereik; aanbieder: Google; Google Analytics-specifieke informatie: Meting ook over verschillende browsers en apparaten (cross-device tracking) en met gepseudonimiseerde Internet Protocol (IP)-adressen, die alleen uitzonderlijk volledig worden doorgegeven aan Google in de VS, "Privacy", "Browser Add-on om Google Analytics uit te schakelen".
 • Google Tag Manager: Integratie en beheer van andere services voor prestatie- en bereikmeting en andere services van Google en derden; aanbieder: Google; Google Tag Manager-specifieke informatie: "Gegevens verzameld met Google Tag Manager"; meer informatie over gegevensbescherming vindt u bij de afzonderlijke geïntegreerde en beheerde diensten.

13. Slotbepalingen

Wij kunnen deze gegevensbeschermingsverklaring te allen tijde aanpassen en aanvullen. Wij zullen over dergelijke aanpassingen en aanvullingen op passende wijze informeren, in het bijzonder door de betreffende actuele verklaring inzake gegevensbescherming op onze website te publiceren.